February 15, 2018

Vishwanath Temple at Khonsa, Arunachal Pradesh